Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB V HOTELI LOFT a WILSON PALACE
Článok I.
Zmluvné strany
1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom LOFT (ďalej len „Hotel“) klientom  sú:
a. LOFT HOTEL s.r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 128232/B,
IČO: 51704099, DIČ: 2120762215, IČ DPH: SK2120762215
b. fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)
2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“  osobne, telefonicky, písomne, vrátane faxu alebo prostredníctvom internetu.
3. Obsah  „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.
4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu  potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.
5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.
Článok II.
Poskytovanie „Služieb“ „Hotela“ „Klientom“
1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“  na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom ktorý určujú platné materiály „Hotela“, najmä jeho  internetová stránka www.lofthotel.sk.
3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v  platnom cenníku „Hotela“.To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.      
4. „Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.
5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vystaveného  na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.
Ak hosť poruší zákaz fajčenia na izbe, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu o sumu uvedenú v Ubytovacom poriadku.
6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.
7. Platbu sa služby je možné uskutočniť v hotovosti, platobnou kartou, ak je dohodnuté zmluvne na faktúru.
 
Článok III.
Práva a povinnosti „Klienta“
1. „Klient“ má právo  na poskytnutie „Služieb“ od 15:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.
2. “Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „Hotelu“ najneskôr do 11:00  hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť  „Hotelu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „Hotela“.
3. Ak sa „Klient“ neubytoval do 24:00  hod.  prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom  je  „Hotel“ povinný „Klienta“ písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu  informovať.
4. „Hotelom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.
5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“  storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 a 7 tohto Článku.
6. Ak „Klient“ oznámi „Hotelu“ jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených „Služieb“ do 18:00 hod. v deň pred prvým dňom poskytnutia „Služieb“, „Hotel“ neuplatňuje voči „Klientovi“ storno poplatok.
7. Ak „Klient oznámi „Hotelu“ jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených „Služieb“ po termíne uvedenom v bode 6 tohto Článku, vzniká „Hotelu“ právo na storno poplatok vo výške 100 % z ceny  potvrdených „Služieb“ za prvý deň ubytovania.
8. Ak je rezervácia predplatená a nestornovateľná, za storno služieb má „Hotel“ právo účtovať 100% z celkovej sumy rezervácie.
Clánok IV.
Mimosúdne riešenie sporov
1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Pobyt „Klientov v „Hoteli„  upravuje Ubytovací hotelový poriadok  ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii „Hotela“ a v každej hotelovej izbe.
3. Ak „Klient“ poskytne „Hotelu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „Hotel použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a  „storno poplatku.
4. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli LOFT  a WILSON PALACE nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2018.
LOFT Hotel Bratislava **** Štefánikova 4 - 811 05 Bratislava
Tel. : + 421 2 575 11 000 | + 421 2 575 11 001
reception@lofthotel.sk
© 2024 LOFT Hotel Bratislava. All rights reserved.