Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platný pre LOFT Hotel Bratislava.
 
Prevádzkovateľ:
LOFT HOTEL, s.r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, IČO: 51704099, IČ DPH:  SK 2120762215
 
 
K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v LOFT hoteli Bratislava (ďalej len „poskytovateľ“) sa na základe zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:
 
Článok I.
 
Právo na reklamáciu
1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.
 
Článok II.
 
Predmet reklamácie
1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v hoteli ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.
2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.
3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v hoteli, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe poskytovateľ nemusí reklamáciu uznať.
4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.
 
Článok III.
 
Postup pri vybavovaní reklamácie
1. Stravovacie služby
a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
2. Ubytovacie služby
Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi
(porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak poskytovateľ nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
3. Reklamáciu vybavuje riaditeľ, alebo ním poverený pracovník hotela, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je riaditeľ alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.
4. Ak klient pri uplatnovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi hotela písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru alebo tovar, ktorého vadu reklamuje, musí byt táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.
5. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov uvedených v článku II. rozhodne riaditeľ alebo ním poverený pracovník hotela ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní.
6. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
7. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.
 
Článok IV.
 
činnosť klienta pri vybavovaní reklamácie
1. Klient je povinný poskytnút pracovníkovi hotela súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
2. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.
 
Článok V.
 
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 
V Bratislave dňa 01.07.2018                                                                        
 
LOFT Hotel Bratislava **** Štefánikova 4 - 811 05 Bratislava
Tel. : + 421 2 575 11 000 | + 421 2 575 11 001
reception@lofthotel.sk
© 2024 LOFT Hotel Bratislava. All rights reserved.