GDPR

Information on the processing of personal data for the purpose of providing hotel services:

In connection with the processing of your personal by LOFT HOTEL, p. r. o., we provide you, as the person whose personal data we process (hereinafter referred to as the data subject), with information pursuant to Articles 13 and 14. of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data. and on the free movement of such data (hereinafter referred to as
Personal data controller:
LOFT HOTEL, p. r. o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava
Purpose of processing:
Records of hotel services, hotel guests, room reservations, records of personal data in the hotel system in the bank of guests and records of guests - foreigners
Legal basis for the processing of personal data:
Act no. 40/1964 Coll. Civil Code
Act no. 455/1991 Coll. on trade license
Act no. 595/2003 Coll. on income tax
Act no. 582/2004 Coll. on local taxes and local fees for municipal waste and small construction waste, as amended
Act no. 222/2004 Coll. on value added tax
Act no. 404/2011 on the stay of aliens and on the amendment of certain laws
Act no. 431/2002 Coll. on accounting
Act no. 496/2008 Coll. full text Act no. 253/1998 Coll. on the registration of residence of citizens of the Slovak Republic and the register of inhabitants of the Slovak Republic, as amended
 
Recipient categories:
Third parties:
Court, law enforcement agencies
Tax Office
Foreign Police
City of Bratislava
 
Recipients:
Alto Slovakia s.r.o., Sladkovicova, 3305921 Svit, IČO: 31664881
Arterio, p. r.o., M.R.Štefánika 17, 934 01 Levice, ID: 50182099
 
 
Broker:
Spojná spol s r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, ID: 45469938
Verifin s.r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, ID: 50833863
 
List of personal data:
Name, surname, title, residence, ID card number, Name, surname, title, residence, ID card number of other accommodated guests, name, surname, title, date and place of birth of the alien, nationality, permanent residence in the home state, purpose of travel to the Slovak Republic, passport number, visa: type, number, validity, name and address of the accommodation facility in the Slovak Republic, accompanying children, length of stay in Slovakia, email, telephone number, credit card number and expiration
 
Retention period of personal data:
According to current legislation.
 
Rights of the person concerned:
The right to request access to your personal data
The right to correct personal data
The right to delete personal data
The right to restrict the processing of personal data
The right to object to the processing of personal data
The right to transfer your personal data
The right to lodge a complaint to the supervisory authority, i. Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Those rights of the person concerned are further specified in Articles 15 to 21 of the Regulation. The person concerned shall exercise those rights in accordance with the Regulation and other relevant legislation. Against the company LOFT HOTEL, s. r. about. the person concerned may exercise his rights by written request or by electronic means. Where the data subject requests oral information, the information may be provided provided that the person concerned has proved his or her identity.
 
Contact details for the responsible person:
zo@eurotrading.sk

Supervision of personal data protection (pursuant to Section 44 of Act No. 18/2018 Coll. And REGULATIONS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL (EU) 2016/679) is performed in our company. RESPONSIBLE PERSON: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, email contact zo@eurotrading.sk, which can be contacted by any affected person whose personal data is processed in our company.


 
 
Spracoval: EuroTRADING s.r.o. www.eurotrading.sk
 
 
 
ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 
Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
a sprostredkovatelia: Verifin s.r.o., Štefánikova 4 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 50833863
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Účtovné doklady 10 rokov
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
UBYTOVANÍ HOSTIA
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia ubytovaných hostí.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – ubytovaný hostia
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu ďalších ubytovaných hostí
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Meno, priezvisko podľa platných legislatívnych predpisov
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia ubytovaných hostí – cudzincov vyplývajúca zo zákona č. 404/2010 Z. z.
 
Okruh dotknutých osôb: ubytovaní hostia - cudzinci
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, účel cesty do Slovenskej republiky, číslo pasu, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Ubytovaní cudzinci podľa platných legislatívnych predpisov
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
POŠTA
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti.
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente)
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
a sprostredkovatelia: Verifin s.r.o., Štefánikova 4 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 50833863
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Bežná korešpondencia 3 roky
Registratúrny denník 10 rokov
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
E-SHOP
Účel spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci e-shopu
 
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
a sprostredkovatelia: Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, 28935675
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
MARKETING
Účel spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk, newslettrov a informácií o produktoch alebo novinkách.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefón
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
a sprostredkovatelia: Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, 28935675
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 
 
 
 
 
REZERVAČNÝ SYSTÉM
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia  spojená s rezerváciou poskytujúcich služieb.
 
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - zákazníci
 
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, email, dátum a čas rezervácie
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Kontaktné údaje po ukončení využití služieb
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 
 
 
KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Účel spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
 
Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom
 
Zoznam osobných údajov: záznam z kamier
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods.1 písm. f ) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
audio / video záznam 3 dní
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.
 
 
UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie zasielajúci životopis a sprievodné dokumenty.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
CV 1 rok
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 
DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM S ULOŽENÍM FOTOGRAFIE
Účel spracúvania osobných údajov je evidencia fotografie zamestnanca v rámci kontroly dochádzky, podkladov pre písomnosti priamo súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca.
 
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu do práce a odchodu z práce, osobné číslo, fotografia
 
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
 
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 
 
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
 
LOFT HOTEL, s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.
 
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na  zo@eurotrading.sk.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie..
 
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
 
 
 
 
LOFT Hotel Bratislava ****, WILSON Palace**** Štefánikova 4 - 811 05 Bratislava
Phone : + 421 2 575 11 000 | + 421 2 575 11 001
reception@lofthotel.sk
© 2024 LOFT Hotel Bratislava. All rights reserved.